Logo

За асоциацията

СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЖЕНИТЕ-АДВОКАТИ” извършва дейност в обществена полза за подпомагане, стимулиране и обединяване на ЖЕНИ-АДВОКАТИ от адвокатските колегии на територията на Република България с цел успешната им личностна реализация, повишаване на тяхната професионална квалификация и специализация, стимулиране и развитие на физическата култура и подобряване качеството им на живот, както и подпомагане на жени -адвокати в тежко финансово и здравословно състояние и в неравностойно положение.


Приоритет на общественополезната дейност на СДРУЖЕНИЕТО е: да подпомага с приоритет жени -адвокати, които са в тежко материално и /или здравословно състояние или в неравностойно положение, жени -адвокати, които са майки на деца до 5 години за организиране на тяхната професионална квалификация и интегриране в професията след майчинството им, и други дейности, свързани с целите на СДРУЖЕНИЕТО.