Logo

Light

Презентация на Проекта

Проектът LIGHT има за цел да повиши компетентността на адвокатите и нотариусите в сферата на Предотвратяване изпирането на пари (ПИП)/Борба с финансирането на тероризма (БФТ), и по този начин да доведе до засилване на тяхната роля в прилагането на ПИП/БФТ и гарантиране на ефективността на политиката в тази област. Проектът е създаден въз основа на работния документ, изготвен от служителите на Европейската Комисия от 2019 г. „SWD(2019) 650”, в който се повдига въпроса за значителната уязвимост на юридическите професии по отношение на изпирането на пари. След като получи безвъзмездна финансова помощ по Програмата за правосъдие 2014-2020 г., Проектът стартира през декември 2020 г. и ще продължи 2 години, до ноември 2022 г.

Дейностите по Проекта включват: подготвителна фаза, включваща оценка на прилагането на национално ниво на правото на ЕС в областта на ПИП/БФТ, както и разработване на методологии и образователни материали; провеждане на обучителни дейности, включително електронно обучение (eLearning) и четири обучителни семинара на високо ниво; допълнителни дейности за насърчаване спазването на законодателството в областта на ПИП/БФТ в ежедневната практика, включително изготвянето на сборник с най-добрите практики, учебно посещение в Европол, план за действие относно националните инициативи за ПИП/БФТ и Европейска конференция;

Обединението се ръководи от Италианската конфедерация на либералните професии (Confprofessioni), и се състои от следните организации: Асоциацията за жените-адвокати, България; Европейския съвет на свободните професии, Белгия; Италианската федерация на нотариалните асоциации (Federnotai); Международния съюз на нотариусите (UINL); Испанския генерален съвет на нотариусите; Генералния съвет на испанските адвокати.

ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАС!

Интернет страница: www.light-aml.eu Имейл: info@light-aml.eu

Ползени връзки:
Видео към проекта
"Законът и Темида" по радио Хр.Ботев #1
"Законът и Темида" по радио Хр.Ботев #2
"Законът и Темида" по радио Хр.Ботев #3 - ноември 2022г.
Интервю Елка Пороминска за БНР
Информация сайта на НБУ
Какви са предизвикателствата пред хората със свободни професии за предотвратяване изпирането на пари Финална конференция - Брюксел, 25 октомври 2022